سرنگونی هراسی | لشکر استعماری چین در ایران


فاشیزم دینی در هراس از سرنگونی بخاطر عدم مشروعیت سیاسی و داشتن پایگاه توده ای،‌ پس از پس زدن «برسمیت شناختن حقانیت جمهوری دار و داس، به سان همه دیکتاتورهای تاریخ، جفت پا به آغوش چین پریده و مافیای چپ فروش جریان حاکم آن کشور را به پدرخواندگی بپذیرد. انگار سیل ملخ وار جنسهای بنجل […]