ممنوع الدفن…


راست است. او را نمیتوان دفن کرد. فریاد آزادی ملت ما، هیچگاه تن به خاک نمی‌ سپارد. ایرانیان از این آزمون، صدهزاران، پیروزمندانه گذر کرده اند.  حسین صارمی، در هر ندای آزادی زنده است. آنچه دفن شدنیست، رژیم آخوندی است و بس!


Advertisements

ارتش رهایی بخش ایران (آرا)


هفت سال پس از به قدرت خزیدن خمینی، در اوان جنگ عراق، ارتشبد آریانا از افسران ارشد شاه، به برپایی پایگاه و ارتشی از نظامیان ایرانی در شهر وان ترکیه اقدام کرد. تصمیم آنها سرنگونی مسلحانه رژیم خمینی بود.
این ارتش سال ۱۳۶۲ سه سال پس از آغاز جنگ با عراق، به حضور خود پایان داد.

به کدامین قبله نماز میگزارند؟


نگرش پس مانده ایی که قبله اش تاریکی ارتجاع، مناجات اش مرگ بر …، مهرورزی اش سنگسار،  … باشد، سرنوشت اش سرنگونی است.