خلاصه گزارش پنتاگون و کنگره امریکا درباره وزارت اطلاعات رژیم


عملیات نظامی علیه وزارت اطلاعات در تهران

 

گزارش پنتاگون درباره وزارت اطلاعات رژيم ايران
تحقيقات مشترک کنگره و وزارت دفاع – خلاصهٴ اجرايی

خلاصه اجرايی: وزارت اطلاعات و امنيت تمامی امکانات در اختيار خود را جهت حفاظت از جمهوری اسلامی ايران به کار می گيرد. روشهايی مانند نفوذ در گروه های اپوزيسيون داخل کشور، نظارت بر تهديدات داخلی و مخالفان در تبعيد، دستگيری افراد متهم به جاسوسی و مخالف، برملا کردن توطئه هايی که تهديد محسوب می شوند و حفظ ارتباط با آژانسهای اطلاعاتی خارجی و همچنين سازمانهايی که از منافع جمهوری اسلامی ايران در سراسر جهان حفاظت می کنند.

بر اساس قانون اساسی حکومت ايران تمامی سازمانها بايستی اطلاعات خود را با وزارت اطلاعات در ميان بگذارند. وزير بر تمامی عملياتی سری نظارت دارد. اين وزارتخانه خود به طور معمول عمليات داخلی را انجام می دهد اما نيروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اغلب عملياتی فرامرزی مانند خرابکاری، سوءقصد و جاسوسی را انجام می دهد. هر چند نيروی قدس مستقل عمل می کند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند با وزارت اطلاعات در ميان می گذارد. رژيم ايران مجاهدين خلق را سازمانی که بيشترين تهديد را برای جمهوری اسلامی ايران ايجاد کرده تلقی می کند. يکی از اصلی ترين مسئوليتهای وزارت اطلاعات انجام عملياتی مخفی عليه مجاهدين خلق و شناسايی و از بين بردن اعضای آن است. ديگر مخالفان ايرانی هم در حيطه عمل اين وزارتخانه قرار می گيرند. اين وزارتخانه دارای بخش دروغپراکنی است که مسئول توليد و انجام جنگ روانی عليه دشمنان جمهوری اسلامی است.

يادآوری می کنيم که مقر وزارت اطلاعات حکومت آخوندی، مرکز طراحی و هدايت و اجرای بسياری از عمليات جاسوسی و آدمکشی و قتلهای زنجيره يی فاشيسم مذهبی در داخل کشور بارها هدف عمليات نظامی کوبنده مجاهدين خلق ايران قرار گرفته است.

تهاجم بزرگ به وزارت اطلاعات رژيم آخوندی در تهران 11بهمن 1377
در سالگرد حماسه شهادت سمبل زن انقلابی مجاهد اشرف رجوی و سردار شهيد خلق موسی خيابانی در 19بهمن 1360، در آستانه بيستمين سالگرد ربوده شدن انقلاب ضدسلطنتی مردم ايران توسط آخوندهای خون آشام و در پاسخ به سلسله قتلها و ترورهای سياسی داخل و خارج کشور، واحدهای عملياتی مجاهدين شهيد زهرا رجبی و علی مرادی در ساعت ۶.۵ بعدازظهر روز يکشنبه 11بهمن ماه 1377 مرکز اصلی وزارت ساواک پليد آخوندی واقع در خيابان پاسداران تهران را خمپاره باران کردند. در اين عمليات بزرگ خسارتهای فراوانی به مقر مرکزی وزارت اطلاعات وارد شد و طی آن شمار قابل توجهی از دژخيمان و عوامل جاسوسی و خفقان از پای درآمدند.
مکالمات شبکه های نيروی انتظامی و سپاه پاسداران حاکی از وحشت و سراسيمگی سرکردگان رژيم بود که به شدت برای کنترل اوضاع تلاش می کردند و مستمراً خواهان اعزام نيرو و گشتيهای بيشتر می شدند.
مردم تهران بزرگ به خوبی می دانند که مقر اصلی وزارت اطلاعات رژيم آخوندی، همان محل مرکزی ساواک شاه است که اکنون درست در شب شروع جشنهای حاکميت آخوندی به مناسبت سالروز سرقت انقلاب مردم ايران اين چنين توسط قهرمانان مجاهد خلق هدف قرار می گيرد تا همه قلبهای دردمند و داغدار را شادمان کند و بر لبهای هموطنانمان لبخند سرور و خوشحالی بنشاند. وزارت اطلاعات رژيم آخوندی يکی از منفورترين ارگانهای ضدمردمی است که به شدت مورد انزجار عامه مردم قرار دارد.
خمينی و خامنه ای و خاتمی و رفسنجانی و ديگر آخوندهای دجال آدمکشان پليد و بدنام وزارت اطلاعات را سربازان گمنام امام زمان لقب دادند. در اين ميان دعاوی غليظ آخوند خاتمی درباره استقرار جامعه مدنی و حکومت قانون مانع از اين نيست که در منتهی دريدگی و وقاحت به تمجيد از اين جانيان تبهکار بپردازد و آنها را فرزندان گرانقدر اسلام و ايران بخواند و به آنها بگويد شما پشتوانه های اعتماد و اقتدار و آزادی مردم و کشور هستيد. اين تعاريف مشمئز کننده از دژخيمان در شرايطی صورت می گيرد که حتی نمايندگان مجلس ارتجاع به انجام 120 فقره ترور و آدمکشی در سالهای اخير اذعان می کنند. اما واقعيات جنايات رژيم آخوندی يکهزار بار و يکصدهزار بار فراتر از اين است.
اعدام و کشتار و قتل عام بيش از 120هزار تن از رشيدترين فرزندان مجاهد و مبارز اين ميهن، سرکوب تمامی مردم ايران از زن و مرد و به ويژه سرکوب زنان و اقليتهای ملی و مذهبی. آزادی کشی و غصب حق حاکميت ملت که خواسته اصلی مردم ايران در انقلاب ضدسلطنتی بود و در يک کلام هلاک حرث و نسل يعنی نسل کشی و انهدام کشت و توليد و فرهنگ ايران و سرکوب همه آزاديخواهان. توصيف مجموعه جنايتهای دستگاه اطلاعات آخوندی و تشريح انواع و اقسام شکنجه ها و تجاوزهای سبعانه و تشکيل خانه های به اصطلاح امن و شبکه های خبر چينی و جاسوسی و سلسله قتلهای سياسی و ترورهای داخل و خارج کشور، البته در اين مختصر نمی گنجد.
کار به آنجا رسيده است که اکنون مطبوعات رژيم به تنفر عمومی از اين دستگاه اذعان می کنند و عفونت اين دستگاه پليد آدمکشی در سرتاپای رژيم سرباز نموده و رسوايی رژيم را عالمگير کرده است. تهاجم قهرمانانه امشب به وزارت بدنام اطلاعات آخوندی شراره ای است از آتش بزرگ خشم خلق که تمامی قبای مندرس رژيم زهر خورده آخوندی را دربر خواهد گرفت. درس کوبنده و فراموشی ناپذير امشب اخطاری است از جانب ملت ايران به همه آدمکشان و جاسوسان و شکنجه گران، تا آخر و عاقبت خود و استبداد خون آشام مذهبی را که فرجامی بهتر از ديکتاتوری سلطنتی ندارد فراموش نکنند.

عمليات بزرگ قيام تهران 25تير 1379
وزارت اطلاعات 20 بار پياپی با خمپاره های 82 ميليمتری درهم کوبيده شد. ساعت ۹.۳۰ دقيقه شنبه شب 25تيرماه 1379 همزمان با سالگرد قيام قهرمانانه دانشجويان و مردم تهران در تيرماه 1378 و در پاسخ به سرکوب وحشيانه زنان اسلام شهر در هفتم تيرماه و پاسخ به سرکوب قيام 50هزار تن از دانشجويان و مردم تهران در روز شنبه 18تيرماه 1379 مقر اصلی وزارت اطلاعات مرکز جاسوسی و آدمکشی رژيم آخوندی در خيابان پاسداران سلطنت آباد سابق در يک عمليات بی سابقه نظامی با به کار گرفتن خمپاره اندازهای 82 ميليمتری و مهماتی که از ارتش تحت امر ولی فقيه مصادره شده بود 20 بار پياپی به نشانه بيستمين سال مقاومت انقلابی در برابر رژيم آخوندی غاصب حق حاکميت ملت ايران توسط واحدهای قهرمان عملياتی مجاهدين درهم کوبيده شد. عمليات بزرگ قيام تهران شماره 2تير79 به ياد مجاهد قهرمان محسن عرب محمدی صورت گرفت که در 25فروردين گذشته توسط دژخيمان وزارت اطلاعات دستگير و در ارديبهشت بشهادت رسيد.

وزارت اطلاعات رژيم آخوندی در تهران برای سومين بار خمپاره باران شد. عمليات سردار مازندران محمود قائم شهر
ساعت ۶.۳۰ بعدازظهر شنبه 24 دی ماه 1379 واحدهای قهرمان عملياتی مجاهدين در تهران مقر اصلی وزارت اطلاعات آخوندی در خيابان پاسداران سلطنت آباد را برای سومين بار خمپاره باران کردند. اين عمليات پيروزمند در قلب تهران با نام و ياد سردار مازندران و فرمانده فقيد ارتش آزادی ستان، مجاهد خلق محمود مهدوی، محمود قائم شهر در پاسخ به موج جديد سرکوب و اعدام و مجازاتهای وحشيانه جوانان در تهران و شهرستانها صورت گرفت و طی آن مقر آخوند جنايتکار يونسی و مرکز شقی ترين جلادان و شکنجه گران و کثيفترين جاسوسان و تروريستهای حکومت آخوندی درهم کوبيده شد.
در همين ايام خيمه شب بازی مفتضح دادگاه دربسته قتلهای زنجيره يی برای سرپوش گذاشتن بر جنايات اطلاعات آخوندی با توافق خامنه ای و خاتمی جريان دارد. 5روز پيش آخوند يونسی وزير جاسوسی و آدمکشی رژيم آخوندی در اين باره گفت: «غيرعلنی بودن دادگاه قتلهای زنجيره يی بر اساس مصالح ملی» است چرا که «18نفر از پرسنل وزارت اطلاعات در اين دادگاه محاکمه می شوند که لزومی ندارد چهره آنان شناخته شود»!

منبع: سایت مجاهد

http://mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=122381

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s