از حماسه سیاسی تا شکستی حماسی


در آخرین نمایش انتخابات رژیم، جملگی باندهای آن، در دستیابی به اهداف خویش شکست خوردند.
باند به اصطلاح اصلاح طلب به پدر خواندگی رفسنجانی که با اخراج از صحنه تئاتر انتخابات سرشکسته تر از گذشته، نه راه پیش دارد و نه پس. رفسنجانی برای همیشه به بایگانی تاریخ پیوست.  این باند یکپارچگی نیم بند گذشته را از دست داده و دیگر متحد نخواهد شد. روحانی نیز پیش از انتخابات با ارسال نامه ایی سرسپردگی کامل خویش به ولایت فقیه را اعلام کرده بود.
باند حاکم با سرکردگی خامنه ایی، پس از شکست جا انداختن کاندیداهای رنگارنگ خویش نیز، ضعیف تر از سابق بجا مانده است. حتی کاندیدهای نزدیک و مشاوران خامنه ایی در نمایشهای تلویزیونی از وی فاصله گرفتند. شقه شدن باند خامنه ایی در کنار نرفتن کاندیدها بسود دیگری با عدم انتخابشان زین پس تعمیق خواهد یافت.
در مجموع هر دو باند رژیم، علیرغم ضعف مفرط ، چاره را بر ادامه ره طی شده بر ریل بمب اتمی و صدور تروریسم و در داخل بر سیاست سرکوب و اعدام یافته و بر آن همچنان پامیفشارند. در همان حال بیگمان اعضای هر دو باند در جستجوی مقصر، در شورش علیه خامنه ایی در آینده نزدیک متحد خواهند شد. باند سوم احمدی نژاد-مشایی نیز، هرجا که بتواند در ضربه زدن علیه یکی با دیگری متحد خواهد شد. با وزن بیشتر علیه باند خامنه ایی.
تا آنجا که به ملت ایران بازمیگردد، رژیم در بحران تحریمهای بین المللی و تهدید جنگ خارجی از یک سو، و در بعد داخلی با بحران بیکاری و گرانی و تورم و ناراضایتی فزاینده، ضعیفتر از گذشته، روبروست.
شوربختانه در آستانه شوی  انتخابات رژیم، آنهم در سالگرد سربرآوردن ارتجاع، پانزده نحس خرداد، دو تن از یاران شورا، جدا شدند. حقیر برخلاف بیانیه شورا و برخی از مبارزان آن، این گام را خیانت نمیپندارم. نه در فرم و نه در انتخاب آن. ولی همروزی  جدایی با این روز شوم، بر دامن آنان همواره خواهد ماند. آقایان در بیانیه ترک شورا، برای پنهان ساختن دلیل واقعی جدایی، به نکاتی پرداختند که صرفا تبلیغی و برای شلوغ کردن آمده بود. عدم صداقت در جدایی و  وصل این دو به مصداقی تشنه قدرت و مقام و دروغگویی بی شرم، بسی جای تاسف دارد. تازه آنکه، ایندو بخاطر همگامی و همراهی سالیان با شورا، چند سروگردن از او و دیگر علفهای هرز بر دور درخت تنومند مقاومت ایرانیان علیه فاشیزم مذهبی،  بالاتر بودند. جدا شدن از شورا حق این آقایان بوده و هست. ولی همراهی با فردی که بیشرمانه ترین اتهامهای رژیم را گردآوری و منتشر کرده، تنها رقت برانگیز است. پیوستن به آنانی که در تخمین اشتباه از توانمندی این شورا و سازمان بسر برده و گمان میکنند که در زمان موشکباران لیبرتی میتوانند جایگاهی برای خود دست و پا کنند، نشان از بی خردی سیاسی این دو تن دارد. هم این سازمان و هم این شورا، دشمنانی بس بزرگتر دارد که آرزوی نابودی این دو را به گورستان تاریخ خواهد برد. چرا که اگر مبارزه علیه فاشیزم دینی مشروع است، رفیعترین جایگاه آن، علیرغم همه ایرادها و انتقادهای صادقانه و نه بزدلانه و نفرت برانگیز و دشمنانه، شکست ناپذیر بوده و خواهد ماند. آقایان قصیم و روحانی، بزودی به اشتباه محاسبه سیاسی-بازرگانی خویش پی خواهند برد.
به خود رژیم برگردیم. سرنوشت همه دیکتاتورهای همین است که در فاز آخر، به خوردن اجزای خویش پرداخته و ذره ایی شکاف و انعطاف نمیپذیرد. فراموش نشود که اینهمه به یمن مبارزه بی امان افرادی است که با فدیه جان و مال، اندیشه ایی برآمده از تاریکخانه تاریخ که آمده بود برای چند سده حکم براند، اینچنین بی آینده و ابتر کردند. به گمان حقیر، روزها و ماههای سرنوشت سازی در پیش خود داریم.
به امید آزادی میهن

Advertisements

پایان نمایشی مسخره


از متعجب شدن برخی بسیار متعجب شدم. از میان چندتا کاندید دستچین شده توسط خامنه ایی، یکی انتخاب شد. مثل اینکه چندتا چغاله بادوم روی میزی بگذاریم و یکی از آنها برداشته و خورده شود. پس از آن عده ایی دور میز گرد آمده درباره آن چغاله بادوم خورده شده به بحثهای کشاف بپردازند. جالب تر اینکه خبرنگاران بین المللی از گزارش مستقیم بازی محروم شوند.
بازی انتخابات خامنه ایی همیشه این بوده که نفی اراده خویش بر کاندیدایی را نشان دمکراتیک و قانون  مدار بودن فاشیزم دینی خود جلوه دهد. هرکه را او بطور مستقیم حمایت کند، بی بروبرگردد در انتخابات نمایشی رژیم شکست میخورد. از سوی دیگر، وی با بی شرمی تعیین میکند که کدام ایرانی کاندید باشد.
آقای روحانی که از سوی رژیم کاندید و انتخاب شد نیز در نخستین وراجی عمومی خود گفت که پروژه بمب اتمی ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، گفته شده که سیاست حمایت از جانی سوریه اسد ادامه پیدا خواهد کرد.
یعنی نه در سیاست منطقه ایی و نه در سیاست بین المللی رژیم و خامنه ایی تغییری در چشم انداز نیست. نمیتواند هم باشد. رئیس جمهور رژیم، قدرتی در حد سخنگوی خارج از کشوری فاشیزم دینی است. نه بیش.
انتخاب روحانی تنها تلاش برای ادامه بازی هسته ایی تا توانمندی کسب بمب اتمی است. این انتخاب به آقای اوباما فرصت انفعال تا پایان دوران ریاست جمهوری خویش را میدهد.

در زیر برخی اخبار از سایتهای مجاهد، همبستگی ملی و ایران پرس نیوز در این رابطه را برایتان گذاشتم

گزارشگر فرانسه24

«اين روزها ارتباط ما (با ناظرانمان در ايران) به خاطر کنترل «وی.پی.ان» توسط رژيم دشوار شده است. ارتباطات اينترنتی هم بسيار کند شده؛ اما به رغم همهٴ اين محدوديتها با يکی از آنها ارتباط برقرار کرديم. اين ناظر اهل تهران، مهندس نرم افزار است. برای رمزگشايی فيلمی که او فرستاده بود، يکی دو ساعت وقت گذاشتيم و از نرم افزارهای مختلف استفاده کرديم.
روزنامه القدس العربی:
«موضوع اصلی بعد از انتخابات، موضع (رژيم ايران) در رابطه با قضايای استراتژيکی مانند سوريه و برنامه هسته يی است که تا زمان حضور خامنه ای هيچ تغييری در آن وجود نخواهد داشت. او کليه امور کشور را اداره کرده و آخرين تصميم را می گيرد».

روزنامه گاردين انگلستان
«خامنه ای وسيله يی در اختيار دارد که بتواند با آن نتايج انتخابات را برگرداند و با آن بازی کند. آن هم فهرست همهٴ کانديدهايی می باشد که وارد اين رقابت شده اند. هزاران نفر از کانديدها از دور خارج شدند. اين کانديدها زير کنترل دائمی هستند تا اين که حتی يکی از آنها از برنامه و نظرات خامنه ای خارج نشود».

تلويزيون اسکای نيوز انگلستان:
«رژيم ايران به خبرنگار روابط خارجی اسکای نيوز ويزا نداد… . ما با يکی از شرکت کنندگان در قيام (2009) صحبت کرديم.
او که نمی خواست هويتش فاش شود، گفت: اگر چنين تظاهراتی در اين انتخابات پيش بيايد، و من هم اميدوارم که پيش بيايد، اگر در تهران تظاهراتی صورت بگيرد، بايد مردم شبانه روز در خيابانها باقی بمانند».
تلويزيون الجزيره بخش انگليسی – 24خرداد 1392: «خامنه ای… در بالای هرم قدرت در ايران قرار دارد. اختيارات او در تمامی زمينه ها گسترده است: در زمينه نظامی، قضايی، امور مذهبی، رسانه ها و حتی در سياست اتمی. او همچنين روحانيان شورای قدرتمند نگهبان را منصوب می کند. اين شورا مسئول حفاظت از قانون اساسی است و تمامی انتخاباتها را کنترل می کند. اين شورا تعيين می کند که چه کسی می تواند در انتخابات مجلس و رياست جمهوری شرکت کند. رئيس جمهور، رئيس دولت و رئيس کابينه است و بر اقتصاد نظارت دارد… (او) در نهايت به (خامنه ای) پاسخگو است»… .
خبرنگار سی.ان.ان.از ابوظبی – 23خرداد 1392: «صراحتاً خيلی ها به فرايند (انتخابات) اعتماد ندارند و بسياری بر اين عقيده اند که اين يک رياکاری است؛ نمايشی از سوی رژيم است تا يکی از وفاداران خود را برنده انتخابات کند… بسياری می گويند هيچ چيزی بدون حمايت (خامنه ای) پيش نخواهد رفت. ما داريم درباره رياست جمهوری صحبت می کنيم، ولی نمی توانيم تأثيرات و قدرت خامنه ای را فراموش کنيم. او قدرت مطلق است و بسياری از تحليلگران می گويند نتيجه انتخابات به او بستگی دارد».

نبايد به انتخاب روحانی خوش بين بود
ريچارد دالتون  سفير سابق انگلستان در ايران گفت: نبايد در مورد انتخاب روحانی خوش بين بود. من به چند دليل احتياط می کنم. اول اين که او بايد مطابق چارچوب سياستهايی که خامنه ای به او می دهد حرکت کند. دوم اين که رئيس جمهور رژيم ايران رئيس اجرايی دولت است. او در تصميم گری حرف آخر را نمی زند.

تأکيد آخوند روحانی بر غنی سازی اورانيوم
آخوند حسن روحانی بر ادامه غنی سازی اورانيوم تأکيد کرد. وی در اولين کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به اين سؤال: آيا شما حاضريد غنی سازی را دوباره تعليق کنيد؟ گفت: ”ديگر آن دوره گذشته است. الآن ما در يک شرايط خاصی هستيم“. خبرگزاری فرانسه گفت: روحانی تعليق غنی سازی اورانيوم را منتفی دانست
آخوند حسن روحانی در کنفرانس مطبوعاتی خود فاش کرد ژاک شيراک رئيس جمهور وقت فرانسه با ادامه غنی سازی اورانيوم توسط رژيم موافقت کرده بود. آخوند روحانی گفت: من لازم است به شما بگم که ما با آقای شيراک در مذاکرات سال 2005 به توافق نهايی رسيديم که چگونه اعتماد بين المللی برای همه جلب بشود و در ايران غنی سازی ادامه پيدا بکند، توافقی که با آقای شيراک کرديم مى توانست راه حل نهايی باشد که بعد آلمانها هم با ان موافقت کردند، متأسفانه انگليسيها با فشار آمريکاييها موافقت نکردند و کار ناقص باقی ماند.

جمع کردن بساط انتخابات توسط ولی فقيه ارتجاع
رژيم برای خلاصی از طناب دار انتخابات با سرعت تمام و در مرحله اول بساط انتخابات خود را با اعلام اين که 72 درصد از واجدان حق رأی در آن شرکت کرده اند و آخوند روحانی با ۱۸.۶ميليون رأی برنده آن شده است جمع کرد.
رژيم که انتخابات رياست جمهوری و انتخابات شورای شهرها و انتخابات مياندوره يی مجلس در 4 استان و انتخابات خبرگان ارتجاع در دو استان را برای گرم کردن تنور و افزايش جمعيت روی هم انداخته بود، حسب المعمول با ضريب 4- 5 برابر، ادعا کرد که هفتاد و دو وهفت دهم درصد، در نمايش انتخاباتی شرکت کرده اند.
اين در حالی است که رقم واقعی 55 ميليون واجدان حق رأی را نزديک به 5/4 ميليون نفر پايين کشيده و اعلام کرده بود که 50ميليون و 483هزار نفر حق رأی دارند.
رأی گيری در بسياری از حوزه ها به خصوص در تهران و محلهايی که جلب توجه نمی کرد، تعطيل شده بود تا طبق مهندسی، تنها نقاطی در معرض ديد خبرنگاران خارجی قرار بگيرد که دارای ازدحام جمعيت باشد.
از اين پيشتر رهبر مقاومت در 31ارديبهشت اعلام کرده بود: اگر رفسنجانی در مقابل حذف خود توسط شورای نگهبان ارتجاع به اعتراض بر نخيزد و در صورتی که تمکين کند يا به «شيخ فريدون» (هم پياله جک استراو و دوويلپن) متوسل شود و پشت او حرکت کند، خود را خراب و همه حرفهايش را باطل و نقش برآب می کند. زيرا خامنه ای همين را می خواهد.
در حاليکه ولی فقيه ارتجاع در بحران مرگبار رژيمش که باند غالب حاکميت را تا بيت العنکبوت هم فراگرفته دست و پا می زند، به مهندسی مرموز رقم سازی مشغول است، رسانه های بين المللی، از فضيحت نمايش انتخاباتی و شکست خامنه ای خبر می دهند.
لس آنجلس تايمز نوشت: کسانی که سياست مرموز رژيم ايران را دنبال می کنند می گويند تلاشهای آشکار خامنه ای شکست خورده است. ملاهای حاکم بر ايران نتوانستند بر جنگ قدرت رسوای خود غلبه کنند و در پشت يک کانديدا در انتخابات روز جمعه متحد شوند. عليرضا جعفرزاده، به لس آنجلس تايمز گفت: اين انتخابات کمشکشهايی را دامن زد. سران رژيم هنوز هم از تکرار قيام 88 وحشت دارند، زيرا اين پتانسيل از بين نرفته است“.
نيويورک تايمز به نقل از تحليلگران و کارشناسان امور ايران، نوشت: وضعيت در ايران بر اساس آمار گزارش شده توسط رسانه های حکومت، از يک پتانسيل پنهان اعتراضی که در جامعه ذخيره شده خبر می دهد. نتايج اعلام شده تا کنون آن چيزی نيست که خامنه ای برايش طراحی کرده بود.
در عين حال قدرت و به طور مشخص سياست خارجی و برنامه اتمی، نهايتاً در دست خامنه ای رهبر رژيم است.
بنابراين ترديدهايی وجود دارند که حتی بر سر کارآمدن يک رئيس جمهور به اصطلاح معتدل تر در اين حکومت، نمی تواند تغييری در اوضاع بدهد.
روزنامه فرانسوی ليبراسيون نيز در گزارشی از تهران در مورد آخوند روحانی نوشت: وی برای مدتی طولانی دبير شورای امنيت ملی حکومت بوده و از جمله مسئول سرکوب تظاهرات در سالهای 1999 و 2003 بوده است.
ليبراسيون با نقل مصاحبه هايش با جوانان در تهران افزود، آنها گفتند روحانی از اهميتی برخوردار نيست. اگر بگوييم رفسنجانی اندازه يک ناو جنگی است، روحانی قدرتش در حد يک قايق کوچک است.
يک رئيس شرکت در تهران به ليبراسيون گفت تا يک ماه پيش، 90 درصد از ايرانيها تصميم گرفته بودند که رأی ندهند.
واشينگتن پست نيز در تحليلی درباره انزوای بين المللی رژيم می نويسد: استفن هدلی مشاور امنيت ملی جرج بوش، جيم استاينبرگ معاون وزير خارجه در دوره اول اوباما و سناتور ليبرمن طی مقاله مشترکی که در واشينگتن پست منتشر شد، شکست مذاکرات اتمی با رژيم آخوندی را نقطه عطفی برای دولت اوباما دانستند و بر لزوم برخورد قاطع جامعه بين المللی با اين رژيم تأکيد کردند.
مقامات آمريکايی اضافه کردند در حالی که رژيم ايران شمار سانتريفيوژها و کميت اورانيوم را افزايش داده است، زمان برای ديپلوماسی که اعتباری ندارد، به سرعت در حال سپری شدن است. بنابراين ايالات متحده بايد با اتخاذ گامهای فوری، انتخاب را برای رژيم ايران تيز کند.
آنها به دولت اوباما توصيه کردند ايالات متحده بايد موقعيت خود را در سراسر منطقه چه در زمينه صلح خاورميانه و جه در برخورد قاطع با رژيم اسد، تقويت کند و بر اعتبار خود بيافزايد. دولت اوباما به طور مستقيم و کاملاً صريح بايد برای رژيم ايران روشن کند که ايالات متحده آماده اقدام نظامی است. ما معتقديم در کنگره آمريکا اکثريت قاطع دو حزبی آمادگی دارند تا به رئيس جمهور اوباما اختيارات لازم را برای اقدام ضروری بدهند.
انيه رفسنجانی پس از انتخاب آخوند روحانی به رياست جمهوری رژيم
رفسنجانی طی بيانيه يی با تودهنی به خامنه ای اعلام کرد: 24خرداد به بزرگان انديشه ساز در داخل کشور، درس داد که تحجّر، دگم انديشی، بداخلاقی ها، حذف ها، طردها و انحصارطلبی ها، متاعی بی بها و مقطعی است. انتخابات 24خرداد، يک هشدار اقتصادی و يک همراهی اجتماعی برای اعلام انزجار از کلّه شقی، قانون گريزی و فراز و فرودهای افراط و تفريط و برگشت به راه اعتدال و عقلانيت است.

اذعان كارگزاران رژيم به شكست نظام در انتخابات
رسانه حكومتي الف متعلق به احمد توكلي نماينده مجلس رژيم از باند خامنه اي با اذعان به موقعيت بحراني خامنه اي نوشت: اين انتخابات يك پيام ساده داشت و آن هم اعتراض بود. اعتراض به وضع موجود.
اعتراض مردم به وضعيت اقتصادي بود، به مشكلات معيشتي بود. اعتراض به دروغگويي و پنهان كاري بود. اعتراض به افراط بود. اعتراض به محدود كردن آزادي‌ها بود. اعتراض به سانسور و فشار بر مخالفان بود. اعتراض بر اقتدار گري و قيم مآبي بود. اعتراض بر بگير و ببندهاي سليقه‌اي بود. براي فرياد كردن اين اعتراض نيز به اصول‌گرايان اعتماد نكردند.
پاسدار علايي از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در زمان جنگ 8 ساله با عراق نيز انتخابات را شكست نظام و «پايان دادن به وضع موجود» توصيف كرد و نوشت:
کسانی که در تبلیغات انتخاباتی خود به «پایان دادن به وضع موجود» تأکید کرده اند از اقبال بیشتری برخوردار بوده اند. مردم می خواهند به سیاست های بسته و فشارآور پایان دهند و روزهای بهتری را برای خود رقم زنند.

دولت كانادا نمايش انتخابات رژيم را بي اعتبار دانست
وزير خارجه كانادا گفت: رژيم ايران به دقت كانديداها را انتخاب كرد و تنها به كساني اجازه شركت داد كه روابط دوستانه اي با اين رژيم دارند.
هيچ يک از 8 كانديداي تاييد شده رژيم، جايگزين و نماينده واقعي براي آراي مردم ايران نيستند. كانادا در عين حال، شجاعت مردم ايران كه آمال خود را براي دستيابي به آزادي در مقابل سركوب وحشيانه ابراز ميكنند، مي ستايد. لذا با توجه به دستكاري روند دموكراتيك كه خواست اجتماعي است، نتايج راي گيري 14 ژوئن اين رژيم، بي معني است.
جانشين احمدي نژاد، صرفاً عروسك و دست نشانده ديگري براي پانتوميم غم انگيز و خطرناک خامنه اي است که زندگي همه مردم ايران را تحث تآثير قرار ميدهد.
جان برد تأكيد كرد كانادا در كنار مردم ايران كه در صحنه براي احترام به حقوق پايه اي تلاش ميكنند، مي ايستد و در حاليكه مدت زيادي است هيچ اميدي به رژيم پوچ و واپسگراي ايران ندارند، اميد را به مردم ايران از دست نداده اند.
شريعتمداري: با انتخاب روحاني، سياستهاي کلان نظام تغييري نخواهد کرد

شريعتمداري، نماينده خامنه اي در كيهان در سرمقاله اين روزنامه نوشت: تعيين سياست‌هاي کلي و کلان نظام از اختيارات رهبري است.بنابراين برخلاف هياهوي دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها، با انتخاب روحاني، سياست‌هاي کلان نظام تغييري نکرده و نخواهد کرد.
سخنگوي خامنه اي در كيهان تاكيد كرد با حضور روحاني در رأس قوه اجرايي کشور، هم نگراني بعضي‌ها و هم انتظار برخي ديگر درباره تغيير سياست‌هاي کلان نظام، بي‌اساس و نشدني است.
پاسدار شريعتمداري تشتت در باند خامنه اي را يكي از عوامل شكست اين باند در انتخابات رژيم عنوان كرد و نوشت: موضع‌گيري اين نامزدها عليه يکديگر در مناظره‌هاي تلويزيوني، و کنار نرفتن به نفع ديگري، اين نگراني را ايجاد كرد كه رويه و روشي باشد که هنگام رياست بر قوه مجريه نيز ادامه يابد. از اين رو دکتر روحاني قبل از آن که از حمايت کارگزاران و مدعيان اصلاحات تشکر کنند بايستي خود را مديون حلقه انحرافي نفوذي در دولت بدانند!

روزنامه اوست فرانس: اپوزيسيون ايران نمايش انتخاباتي را افشا ميكند
رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران، اپوزيسيون «نمايش انتخاباتي» در ايران را بعد از اعلام پيروزي حسن روحاني در اولين دور انتخابات رياست جمهوري را افشا كرد.
مريم رجوي كه معتقد است رئيس جمهور جديد «از آغاز در تمامي جنايات رژيم دست داشته است» اظهار داشت: روحاني «كسي را در نقش مدره فريب نميتواند بدهد» او يادآوري كرد كه رئيس جمهور جديد به مدت پانزده سال دبير شوراي عالي امنيت ملي رژيم بوده است و هم اكنون ولي فقيه خامنه اي را در شوراي امنيت ملي نمايندگي ميكند. رجوي همچنين رقم 72درصد براي نرخ شركت كنندگان را «مضحك» توصيف كرد و اظهار داشت كه آرا به ميزان 4 يا 5 برابر توسط رژيم ضريب خورده است. او ادامه داد «هيچ چيز بدون آزادي و حقوق بشر در ايران تغيير نخواهد كرد».

کاهش چشمگير مشارکت در انتخابات به روايت آمارها
وبلاگ دانشجو: طبق نتايج نهايي اعلام شده از سوي خبرگزاري هاي رسمي رژيم کل آراي ماخوذه در شهر تهران کمي بيش از 2 میلیون و 862 هزار بوده است و اين در حاليست که منابع حکومتی ميزان مشارکت مردم را در پایتخت حدود 50٪ اعلام کرده اند.
طبق آخرین آمارها تعداد واجدین شرایط رای دادن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و در خوشبينانه ترين حالت اگر به آمار هاي که خود رژيم داده است اتکا کنيم، ميزان مشارکت حدود 36٪ بوده و به عبارت ديگر بیش از 64٪ از مردم تهران انتخابات نمايشي رژيم را تحريم کرده اند.
همچنين طبق آمارهاي ارائه شده از سوي منابع رسمي رژيم در انتخابات سال 1388 تعداد کل آراي صحيح در شهر تهران 7.405.839 بوده است و ميزان مشارکت در آن سال بيش از 85٪ درصد اعلام گرديد که با توجه به نتايج يک جانبه اعلام شده، وجود تقلب از سوي حکومت طبق اين آمارها در آن سال کاملاً مشهود بود و اين خود ثابت مي‌کند که هيچ گاه نبايد در حيطه مسائل انتخابات به رژيم اعتماد کرد.
در پايان مي‌توان گفت ميزان مشارکت عمومي در انتخابات سال 1392 حدأقل 50٪ نسبت به چهار سال گذشته کاهش يافته است و اگر انتخابات شوراي شهر و روستا و در بعضي نقاط انتخابات ميان دوره اي مجلس همزمان با انتخابات رياست جمهوري 1392 برگزار نمي‌شد به احتمال بسيار زياد مشارکت عمومي حتي به 25٪ هم نمي‌رسيد.
رأي به روحاني را نيز مي‌توان در چهارچوب انتخاب ميان بد و بدتر از سوي أکثريت قشر متوسط جامعه که از تحريم‌ها آسيب فراواني ديده اند، تعريف کرد.

سومین حمله موشکی فاشیزم دینی به لیبرتی


روال کار فاشیزم دینی برای آماده سازی روانی حمله به کمپهای اشرف و لیبرتی و یا سایر اقدامهای تروریستی اش علیه اپوزیسیون در خارج، همواره پراکندن سیل اتهامهای گوناگون علیه آنان بوده است. از مقصر دانستن انسانهایی که برای آزادی میهن مبارزه میکنند تا شیطان سازی رهبرش به پیش رفته است. کتاب سرگشاده آقای ایرج مصداقی، که با سرهم و سرجمع کردن همه تهمتها بعلاوه دروغهای بیشرمانه منتشر یافت را میتوان عملیات سیاسی رژیم پیش از حمله تروریستی اش به کمپ لیبرتی دانست.

اخبار حمله تروریستی به کمپ پناهندگی لیبرتی تحت حمایت سازمان ملل متحد را اینجا برایتان گذاشتم. تف و شرم باد برای مزدوران فاشیزم دینی در هر جامه و هر رنگی!

موضعگيری رئيس جمهور برگزيده مقاومت درباره سومين حمله موشکی به ليبرتی
رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوی، با درود به قهرمانان پايداری، مجاهدان خلق کلثوم صراحتی و جواد نقاشان که در موشک باران امروز ليبرتی به شهادت رسيدند و با آرزوی بهبود عاجل برای هفتاد مجاهد خلقی که در اثر اين حمله جنايتکارانه مجروح شدند، تأکيد کرد: جنايت امروز از يک طرف واکنش زبونانه خامنه ای در قبال بحران سرنگونی رژيم و تحريم سراسری نمايش انتخابات است و از طرف ديگر بار ديگر رويکرد غيرمسئولانه ملل متحد و دولت آمريکا را آشکار می کند که چهار ماه است در قبال خطر مبرم ناامنی ليبرتی سکوت و انفعال در پيش گرفته اند.
وی افزود: شعبده انتخابات با هر نتيجه يی به طور قطع آخوندها را وارد فاز جديدی از شکنندگی و تزلزل می کند. از اين رو خامنه ای با حمله جنايتکارانه امروز قصد دارد بحران رژيمش را از نظرها پنهان کند.
تنگنای مرگبار رژيم، هم چنان که پيشاپيش مقاومت ايران بارها تأکيد کرده بود، تهديد حمله به کمپ بی دفاع ليبرتی را به شدت بالا برده است. با اين همه از چهار ماه پيش نمايندگی ملل متحد در عراق نه اقدامی برای باز کردن درهای ليبرتی و انتقال مجاهدين به اشرف انجام داد، نه کمترين تلاشی برای تأمين حداقل الزامهای امنيتی در ليبرتی به عمل آورد. به عکس با انواع دروغ پردازيها و شيطان سازيها زمينه همين خونريزيها را فراهم نمود.
از اين نظر مارتين کوبلر به خاطر دروغ پردازيها و اقدامات مجرمانه اش بايد تحت پيگرد قضايی و در برابر عدالت و قانون قرار بگيرد. اين خواست خانواده شهيدان و مجروحان و جامعه ايرانيان و مقاومت ايران است.
کوبلر و همه کسانی که مانع انتقال مجاهدين از زندان ليبرتی به اشرف شده اند بايد پاسخ بدهند که چرا سه هزار انسان بی دفاع را در کمپی نگه داشته اند که فقط در حمله امروز تا کنون 34 نقطه اصابت موشک در آن شناسايی شده است.
رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوی برای 70 مجاهد دليری که در حمله امروز مجروح و مصدوم شده اند از خدای بزرگ شفای عاجل مسألت نمود و از همه دولتها، مجامع بين المللی و مدافعان حقوق بشر خواست که به ياری مجاهدان آزادی برخيزند.
بعدازظهر امروز، رئيس جمهور برگزيده مقاومت، در نامه هايی خطاب به وزير امور خارجه آمريکا و دبيرکل ملل متحد و کميسر عالی پناهندگان ملل متحد با تأکيد بر اين واقعيت که «رژيم ايران و حکومت عراق قتل عام پناهندگان و پناهجويان بی دفاع را در دستور دارند»، گفت: «اين موشک باران در حاليست که کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد، در بيانيه اول مارس ۲۰۱۳ با ابراز نگرانی مجدد درباره سلامت و امنيت ساکنان ليبرتی، اين جمعيت را سزاوار حفاظت بين المللی، مطابق قوانين بين المللی شناخت و از دولت عراق خواست هر آنچه را ممکن است برای تضمين يک محيط امن و سالم برای اين جمعيت انجام دهد». وی در همين راستا خواستار اقدام فوری ملل متحد و دولت آمريکا جهت بازگشت مجاهدين از ليبرتی به اشرف شد تا از امنيت بيشتری برخوردار باشند.

بيانيه الازهر مصر در مورد حمله به کمپ جنبش مجاهدين خلق ايران
الازهر شريف تأکيد می کند خبر رسانه ها را در مورد حمله يی که کمپ ليبرتی را هدف قرار داد و چندين کشته و زخمی به جای گذاشت، پيگيری می کند. کمپی که پناهندگان مخالف رژيم ايران از جنبش ”مجاهدين خلق“ در آن سکونت دارند.
الازهر با انگيزه های انسانی محض، اين روشها را که مغاير با قوانين و عرفهای مورد توافق جهانی است، محکوم می کند و به حفاظت از امنيت و سلامتی شهروندان پناهنده در هر کجا که هستند صرفنظر از شرايط فکری و سياسی و حفاظت از کرامت انسان و حقوق انسانی فرا می خواند.
الازهر مهمترين مرکز مذهبی جهان اسلام است.

وزير مشاور در وزارت خارجه انگلستان حمله به کمپ ليبرتی در عراق را محکوم می کند
آليستر برت وزير مشاور در امور خارجه بريتانيا از دولت عراق می خواهد تا حمله روز شنبه به کمپ ليبرتی در عراق را به طور کامل مورد تحقيق قرار دهد.
آليستر برت، وزير مشاور در امور خاورميانه و آفريقای شمالی وزارت خارجه در واکنش به خبرهای حمله به کمپ ليبرتی در عراق گفت: من حمله به کمپ ليبرتی در عراق را که روز شنبه به وقوع پيوست، قوياً محکوم می کنم. دولت بريتانيا از دولت عراق می خواهد که اين حمله را به طور کامل مورد تحقيق قرار دهد و اطمينان يابد، کسانی که مسئول آن بودند به پای عدالت آورده شوند.
ما همچنين از دولت عراق می خواهيم برای اطمينان يافتن از امنيت و سلامتی ساکنان کمپ ليبرتی، هر کاری می توانند انجام دهند.

بيانيه سفارت آمريکا در بغداد در محکوميت حمله به ليبرتی
سفارت آمريکا در بغداد در بيانيه يی حمله موشکی به ليبرتی را محکوم کرد.
تلويزيون الحره گزارش داد: وزارت خارجه آمريکا، حمله موشکی به کمپ ليبرتی، محل استقرار اعضای سازمان اپوزيسيون مجاهدين خلق ايران را به شدت محکوم کرد و آن را وحشيانه و غيرقابل توجيه توصيف کرد. سفارت آمريکا در بغداد با استناد به اين بيانيه اعلام کرد: وزير خارجه شخصاً و در بالاترين سطح، دولت عراق را فراخواند تا کمکهای پزشکی برای قربانيان تأمين کند و سلامت ساکنان کمپ ليبرتی را تضمين نمايد.

محکوميت حمله به ليبرتی
پايگاه خبری تلويزيون کی ان ان وابسته به جنبش تغيير: آمريکا و سازمان ملل حمله يی را که به کمپ ليبرتی انجام گرفت و بر اثر آن شماری از اعضای مجاهدين خلق کشته و مجروح شدند محکوم کردند. وزارت خارجه آمريکا در يبانيه ای حمله به کمپ ليبرتی را يک اقدام وحشيانه و غيرقابل قبول توصيف کرد و از دولت عراق خواست به امنيت ساکنان کمپ اهميت دهد.
بيانيه جنبش تجديد عراق در محکوميت حمله به ليبرتی
جنبش تجديد به رياست طارق الهاشمی معاون رئيس جمهور عراق، حمله به کمپ ليبرتی متعلق به سازمان اپوزيسيون ”مجاهدين خلق ايران“ در نزديکی فرودگاه بغداد را محکوم کرد. اين جنبش طی بيانيه يی خواست تا ساکنان کمپ ليبرتی که مورد حمله قرار گرفته اند، برای حفظ جانشان به قرارگاه اشرف منتقل شوند چرا که هيچ راه حلی جز اين وجود ندارد.
اطلاعيه مطبوعاتی کميته ايتاليايی پارلمانترها و شهروندان برای ايران آزاد
کمپ ليبرتی برای سومين بار با تعداد زيادی موشک مورد حمله قرار گرفت که منجر به قربانی زيادی و خسارات شديدی به ساختمانها گرديد. حمله مطمئناً توسط رژيم ايران صورت گرفته که همزمان با انتخابات رياست جمهوری در ايران می باشد که با کانديداهای منتخب ولی فقيه پيش می رود و از نظر اپوزيسيون يک انتخابات تقلبی و بيهوده می باشد.
بعد از اولين حمله ساکنان با حمايت شخصيتهای بين المللی و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار بازگشت به پايگاه سابق خود، اشرف شدند که مطمئن تر است و نيز اين که ديوارهای سيمانی در اطراف بنگالهای ليبرتی نصب شود و وسايل اوليه و جليقه های ضد گلوله شان به آنها داده شود ولی دولت عراق، در توافق با رژيم تهران درخواستهای آنها را رد کرد.
کميته ايتاليايی پارلمانترها و شهروندان برای ايران آزاد، تجاوز خشونت آميز عليه اشخاصی که رسماً تحت حفاظت سازمان ملل می باشند و مسئؤليت دولت عراق می باشد را شديداً محکوم می کند و طی فراخوانی از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو و به خصوص دولت ايالات متحده خواستار تضمين امنيت آنها شده که از زمان خلع سلاح اشرف در سال 2003 مسئوليت پذيرفته بودند، تا اين که از يک کشتار ديگر جلوگيری کند.

جان برد وزير خارجه كانادا حمله به ليبرتي را به شدت محكوم كرد
جان برد، وزير خارجه كانادا با صدور بيانيه يي تهاجم موشكي به ليبرتي را محكوم كرد.
در بخشي از اين بيانيه آمده است: دولت كانادا به شديدترين لحن ممكن آخرين حمله به شهروندان غير مسلح در كمپ ليبرتي را محكوم مي كند. ما از دولت عراق مي خواهيم اقدامات فوري براي بهبود امنيت اين جمعيت را كه در مقابل خطر مبرم امنيتي ضربه پذيرند، انجام دهد. دولت عراق بايد تروريسمي را  كه در پشت اين حمله هست، مورد تحقيق قرار دهد و عاملان آن را به دست عدالت بسپارد.
اطلاعيه مطبوعاتي آلخو ويدال كوآدراس، نايب رئيس پارلمان اروپا در مورد تهاجم به زندان ليبرتي: سکوت دیگر یک گزینه نیست. انفعال، همکاری با قاتلان است
تنها راه عملي براي ايمني مجاهدان برگرداندن آنها به اشرف است
من هم اکنون از یک حمله مرگبار دیگر بر کمپ لیبرتی در عراق مطلع گردیدم.  بیش از 3000 تن از پناهندگان ایرانی از اعضای سازمان مجاهدین در سال گذشته با مداخله نماينده سازمان ملل مارتین کوبلر به آنجا منتقل گردیدند.
امروز در ساعت 13:15 دقیقه به وقت محلی بیش از 40 موشک به کمپ لیبرتی اصابت کرد. چندین نفر از جمله خانم صراحتی، که یک زندانی سیاسی سابق بود كه  جان خود را از دست دادند. این حمله 50  مجروح به جای گذاشت که حال بسیاری از آنها بحرانی گزارش شده است.
از فوریه امسال این سومین حمله موشکی علیه لیبرتی میباشد. در طول چهار ماه گذشته، با وجود وعده های بسیار زیاد مارتین کوبلر، هیچ یک از اقدامات حفاظتی درخواست شده  در کمپ لیبرتی بر آورده نشده است. دیوارهای محافظتی یا  تي- والها، کلاه خود، جلیقه های ضد گلوله و تجهیزات پزشکی آنها را از اشرف به کمپ لیبرتی منتقل نکرده اند. به آنها حتی اجازه  ساختمان سازي هم داده نشده است. اگر تاکنون یکی از این اقدامات انجام گرفته بود تعداد تلفات حمله امروز می توانست به مراتب کمتر باشد.
با وجود وعده های دروغین مارتین کوبلر اکنون به نظر می رسد که بیش از هر زمان دیگر انتقال سریع به کشورهای ثالث یک افسانه باشد. پس از گذشت یک سال و نیم، تنها نیم در صد از کل جمعیت به خارج از عراق منتقل شده اند.
مهمترین مسأله در حال حاضر امنیت و ایمنی ساکنانی است که  در کمپ لیبرتی محصور میباشند. تنها راه حل عملی تا زمان جابجايی، برگرداندن آنها به اشرف است. من به یاد مي آورم  که در اشرف، به رغم حملات متعدد موشکی و هوایی در طول 26 سال گذشته، تنها یک نفر جان خود را از دست داده است.
من امروز به كميسر عالي گوترس و نماينده عالي اتحاديه اروپا خانم اشتون نامه نوشتم و از آنها خواستم تا دولت عراق را محكوم كرده و ساكنان را موقتاً به اشرف برگردانند. سکوت دیگر یک گزینه نیست. انفعال، همکاری با قاتلان است.
آلخو ويدال-كوآدراس
نايب رئيس پارلمان اروپا
رئيس كميته بين المللي در جستجوي عدالت

بيانيه جان كري وزير خارجه آمريكا محكوميت حمله وحشيانه موشكي به ليبرتي
جان كري و زير خارجه آمريكا طي بيانيه يي اعلام كرد: ايالات متحده قويا حمله موشكي وحشيانه، بي معني، و به غايت غيرقابل قبول به كمپ حريه را كه ساكنان كمپ را كشته و مجروح كرده است، محكوم ميكند.
جان كري دراين بيانيه تأكيد مي كند: شخصاً از دولت عراق در بالاترين سطوح مصرانه خواسته ايم تا در راستاي تعهدات و مسئوليتهايش، تمامي كمكهاي پزشكي ممكن را به كساني كه هدف حمله قرارگرفته اند برساند و از امنيت ساكنان كمپ اطمينان حاصل كند. ما همچنين از دولت عراق خواسته ايم تا در مورد اين حمله تحقيق كند و ترويستهاي مسئول آن را به پاي عدالت بياورد.

سازمان خه بات كردستان ايران حمله موشكي به كمپ ليبرتي را محكوم كرد
در اطلاعيه سازمان خبات كردستان ايران آمده است: ساعت يك و 15 دقيقه ظهر روز 25 خرداد1392 بار ديگر رژيم ضد بشري آخوندي دست به يك حمله موشكي به پناهندگان بي سلاح و بي دفاع ساكن كمپ ليبرتي زد و متأسفانه تعداد زيادي شهيد و مجروح شدند.
اين براي چندمين بار است كه رژيم آخوندي از طريق مزدورانش به اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران حمله كرده و دست به كشتار بيرحمانه آنها مي زند وهيچ دولت و مركزي هم خودش را در اين مورد مسئول نميداند.
سازمان مجاهدين خلق ايران پيشتر چندين بار در مورد تهديد جاني ساكنين ليبرتي هوشياري داده و دهها سازمان سياسي و مراكز حقوق بشري و شخصيتهاي سياسي جهاني در بيانيه هاي جداگانه خواستار برگشت مجاهدين از ليبرتي به اشرف شده بودند اما تاكنون به دلايل سياسي اين خواسته انجام نشده است.
سازمان خه بات كردستان ايران جنايت جديد رژيم آخوندي و مزدورانش در عراق را عليه اعضاي سازمان همپيمان مجاهدين خلق ايران به شدت محكوم كرده  و از همه مراكز حقوق بشري بين المللي و سازمان ملل متحد ميخواهد در مورد جان اين پناهندگان خودشان را مسول بدانند و به دولت عراق فشار وارد كنند كه در سريعترين زمان راه برگشتن اعضاي مجاهدين را به اشرف باز كند.

دكتر تيسير التميمي: محكوميت تهاجم موشكي به ليبرتي
دكتر تيسير رجب التميمي قاضي القضات، رئيس سابق شوراي عالي قضائيه شرعي، عضو كميته عربي اسلامي دفاع از اشرف، طي اطلاعيه‌يي حمله بزرگ موشكي به كمپ ليبرتي را  كه منجر به شهادت مجاهدان كلثوم صراحتي و جواد نقاشان شد محكوم كرد.
در اين اطلاعيه آمده است: اين اولين حمله به اين كمپ نبوده و ناامني كمپ ايجاب ميكند كه آنها براي حفظ جانشان بسرعت به اشرف كه امن‌تر از كمپ ليبرتي است، برگردانده شوند تا زمانيكه بنا به توافقي كه سازمان ملل با آنها امضا كرده به كشورهاي ثالث منتقل شوند.
دكتر تيسير التميمي از دبيركل سازمان ملل متحد خواستار محاكمه كوبلر به خاطر مواضع خصمانه‌اش عليه ساكنان كمپ اشرف و نقش وي در آواره ساختن و همدستي‌ واضحش با رژيمهاي ايران و عراق عليه آنان گرديد. وي همچنين خواستار اعزام يك كميته تحقيق در باره اين تجاوز و حملات سابق عليه اين كمپ و سپردن مرتكبين آن به دادگاه جرايم بين‌المللي به اتهام ارتكاب جنايت جنگي عليه بشريت گرديد، چه، اين كمپ مي‌بايستي بنا به كنوانسيونها و قوانين بين‌المللي وابسته به سازمان ملل و تحت نظارتش باشد.

بيانيه كميته پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران: محكوميت سومين تهاجم موشكي به ليبرتي
كميته پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران كه از حمايت اكثريت مجلس عوام و بيش از 200 عضو مجلس اعيان برخور دار است، حمله موشكي مرگبار به كمپ ليبرتي را، به «شديدترين لحن» محكوم كرد.
در بخشهايي از اين بيانيه آمده است: لرد كارلايل از بريويو با رتبه مشاورت ملكه، گفت: «اين يك تجاوز به قانون بين المللي است. آقاي كوبلر و سازمان ملل بايد اعتراض كنند، و دولت عراق بايد مورد حسابرسي قرار گيرد. دولتهاي آمريكا، بريتانيا، فرانسه و آلمان بايد سفراي عراق را احضار كنند تا درباره اين وقايع وحشتناك توضيح دهند».
اين حمله تروريستي در روز شنبه به پناهندگان ايراني به درخواست رژيم ايران در كمپي كه قرار بود توسط سازمان ملل حفاظت شود، در زماني صورت گرفت كه انتخابات نمايشي آن با انتقاد بين المللي مواجه ميشود.
به هنگام وقوع اين حمله در ساعت 13:15 به وقت محلي هيچ پرسنل سازمان ملل در كمپ نبود.
در يك اقدام حساب شده براي عدم حفاظت ساكنان از حملات موشكي، دولت عراق 17500 تي وال را كه قبلا بنگالهاي محل سكونت ساكنان را حفاظت مي كرد برداشت. عراق براي بيش از يك سال است كه مانع شده ساكنان كلاه خودهاي حفاظتي، جليقه هاي ضد گلوله و تسهيلات پزشكي خود را از كمپ اشرف، خانه اصلي آنها در عراق، منتقل كنند.
اين سومين حمله تروريستي موشكي به كمپ ليبرتي در 2013 است. حمله مشابهي در 9 فوريه هشت ساكن كشته و 100 مجروح برجا گذاشت.
مارتين كوبلر رئيس يونامي، كه در 2012 اعضاي گروه اپوزيسيون اصلي سازمان مجاهدين خلق ايران را مجبور به انتقال از كمپ اشرف به كمپ ليبرتي كرد، قول داده بود كه اين كمپ از حملات محفوظ مي شود و ساكنان ميتوانند پس از انجام مصاحبه هاي شان با سازمان ملل آنجا را به سرعت ترك كنند. اما، پس از بيش از 2000 مصاحبه در 18 ماه گذشته، كمتر از سه درصد جمعيت كمپ باز اسكان شده اند و هيچ چشم اندازي براي هرگونه باز اسكان سريع وجود ندارد. يونامي صدها فراخوان پارلمانترهاي بريتانيا و اروپا را براي جا به جايي ساكنان از كمپ ليبرتي ناديده گرفته است.
تمام ساكنان كمپ اشرف و كمپ ليبرتي «افراد حفاظت شده» تحت كنوانسيون چهارم ژنو و شايسته حفاظت بين المللي هستند.
كميته پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران از سازمان ملل مي خواهد بلافاصله ساكنان را به كمپ اشرف برگرداند كه 80 بار بزرگتر است و در آنجا امنيت آنها ميتواند بهتر تضمين شود. ما مصرانه از وزارتخارجه ميخواهيم اين حمله را محكوم كند و براي يك تحقيقات بين المللي بيطرف درباره اين حملات به كمپ ليبرتي فعالانه فشار آورد.
كمسير عالي پناهندگان ملل متحد قويا دومين حمله همراه با كشتار به كمپ ليبرتي را محكوم ميكند
اطلاعيه مطبوعاتي- 15 ژوئن2013

کميسر عالي  پناهندگان ملل متحد، آنتونيو گوترز

آنتونيو گوترز: من دولت عراق را فرا ميخوانم تا اقدامات فوري براي حصول اطمينان نسبت به امنيت وسلامتي
ساكنان را اتخاذ كند
كميسر عالي  پناهندگان ملل متحد، آنتونيو گوترز، قوياً حمله موشكي به كمپ ليبرتي در عراق را كه گزارش شده دونفر را كشته و دهها نفر را زخمي كرده است، قوياً محكوم ميكند.
اين دومين حمله همراه با كشتار به كمپ ليبرتي در امسال است. اولين حمله روز 9 فوريه بود كه جان هشت نفر را گرفت و تعداد زيادي را زخمي كرد.
آنتونيو گوترز گفت: «اين يك اقدام هولناك و خشونت بار ديگر است».
وي همچنين تسليتهاي عميق خود را به خانواده هاي شهدا و همدردي و نگراني خود را براي زخميها ابراز ميدارد.
آنتونيو گوترز كميسر عالي پناهندگان گفت: «من دولت عراق را فرا ميخوانم تا اقدامات فوري
براي حصول اطمينان نسبت به امنيت وسلامتي ساكنان را اتخاذ كند و از چنين حملاتي ممانعت به عمل آورد».

منابع: مجاهد، همبستگی ملی

اخبار بحران گریبانگیر فاشیزم دینی در آستانه انتخابات


در آستانه نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم، همگان آنچه در چنته و در درون داشتند به بیرون پرتاب کردند.
اپوزیسیون واقعی رژیم دگر بار بر تحریم و تخریب نمایش حکومت تاکید کرد، که کمابیش بازتاب خود را در تظاهرات موضعی برخی شهرها خود را نمایان کرد.
برای نخستین بار باندی از خود رژیم خواستار تحریم  فعالانه آن شد. فاحشه سیاسی خاتمی و شرکاء به شرکت در آن شعار دادند. هرچند که هیزم تر آنها تنور فاشیزم دینی را دیگر گرمی نمیبخشد.
خامنه ایی برای اولین بار به صحنه آمد و علیرغم شعارهای سالیان گذشته، اذغان کرد که حتی بسیاری شرکت کنندگان محدود در سلسله نمایشهای انتخاباتی رژیم، با حکومت  آخوندی زاویه داشته و آن را رد میکنند. وی التماس کرد که برای «ایران» به صندوقهای تقلبش بشتابند که تفی سربالا و لگدی محکم به قبر خمینی دجال بود.
چکیده اخبار از سایتهای همبستگی ملی، ایران پرس نیوز و مجاهد:

 ”نه غزه نه لبنان جانم فدای ايران“
سه شنبه شب گذشته، جوانان هنگام خروج از استاديوم آزادی شعار می دادند ”نه غزه نه لبنان جانم فدای ايران“. بنا به اين گزارش مزدوران گارد ويژه سراسيمه به شعار دهندگان يورش بردند.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
 بنا برگزارشات رسيده روز شنبه 18خرداد جوانان معترض شهرک غرب تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها شعار می دادند زندانی سياسی آزاد بايد گردد و انتخابات پوشالی تحريم بايد گردد. اين اعتراض با استقبال مردم شهرک غرب تهران مواجه شد. مأموران سرکوبگر انتظامی در هراس ازگسترش اين حرکت اعتراضی به سرعت وارد صحنه شدند.

تظاهرات جوانان در شيراز
 جوانان شيرازی شب گذشته بر اساس فراخوانهای قبلی در دروازه کازرون شيراز تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آتش زدن تصوير خمينی در کرمانشاه
مردم کرمانشاه در يک حرکتی اعتراضی عکس خمينی جلاد را در يکی از خيابانهای اين شهر به آتش کشيدند. اين اقدام در حمايت از پيروان اهل حق صورت گرفت که اين روزها مورد اهانت و اذيت و آزار دژخيمان خمينی قرار می گيرند.

حذف رفسنجانی به توصيه يک مقام امنيتی
رفسنجانی در مورد رد صلاحيتش گفت: يک مقام ارشد امنيتی، برخلاف عرف و قانون، شخصاً در جلسه بررسی صلاحيتها در شورای نگهبان حضور يافت و اين شورا را متقاعد کرد که به بهانه شرايط جسمی رأی به عدم احراز صلاحيت بنده دهند. وی افزود: هيچ وقت به خاطر مصالح نظام نخواسته ام با اختلاف و دعوا های سياسی وحدت جامعه مخدوش شود ولی برخی واقعيتها بايد در تاريخ ثبت شود.

بحران مهندسی انتخابات
به رغم حذف رفسنجاني، ولي فقيه ارتجاع با تشتت در باند خودش و با بحران در مهندسي انتخابات روبه روشده است. درحاليكه حداد عادل به دستور خامنه اي انصراف داده است، هم چنان باند خامنه اي برسر كانديداهاي متعدد درحال كشاكش هستند و در اين ميان انصراف عارف به نفع روحاني باعث نگراني باند خامنه اي شده است. با كنار رفتن محمدرضا عارف كانديداي باند مغلوب و تمركز آنها روي آخوند روحاني، نگراني خامنه اي شدت پيدا كرده و با تشديد جنگ گركها، آخوند محمد خاتمي رئيس جمهور سابق رژيم، حمايت خود را از آخوند روحاني اعلام كرد و خواستار حمايت باند مغلوب از وي شد.
از سوي ديگر، پاسدار شريعتمداري نماينده ولي فقيه ارتجاع در كيهان، در سرمقاله اين روزنامه وحشت رژيم را از مهار نشدن بحران برملا كرد و از كانديداهاي باند غالب خواست دست از رقابت با يكديگر بردارند و به غير از يكي از آنها كس ديگري در صحنه نماند وي ازجانب خامنه اي تاكيد مي كند كه پراکندگي نامزدها، شرط عقل نيست.
دراين ميان عوامل پاسدار رضايي و پاسدار جليلي در بوشهر با هم درگير شده اند كه با دخالت نيروي انتظامي پايان خاتمه يافته است.
درتهران چماقداران باند خامنه اي عوامل فريدون روحاني در ميدان وليعصر تهران و در بلوار كشاورز مورد حمله قراردادند و با آنان درگيرشدند.
ازسوي ديگر فائزه هاشمي در اولين اظهارنظر خود، پس از رد صلاحيت پدرش توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت وي را رد جمهوريت و اسلاميت نظام و يك اقدام برنامه‌ريزي شده خوانده است.
رسانه هاي باند مغلوب نوشتند: فائزه رفسنجاني به شرح جزيياتي از مراحل رأي‌گيري در شوراي نگهبان پرداخته وگفته است: هاشمي رفسنجاني اكثريت آراء را در شوراي نگهبان در اختيار داشته كه با مأموريت افرادي با هدف تغيير آرا به جلسه شوراي نگهبان ايشان رد صلاحيت مي‌شوند.

اعتراض عفو بین‌الملل به تشدید سرکوب در آستانه انتخابات
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از تشدید نقض حقوق بشر در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده است. عفو بین‌الملل در این راستا از بازداشت‌های خودسرانه و افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران و منتقدان سخن می‌گوید.
به گزارش رادیو آلمان، سایت اینترنتی اشپیگل روز چهارشنبه (۱۲ ژوئن / ۲۲ خرداد) در گزارشی به وضعیت حقوق بشر در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پرداخته که اساس آن اطلاعات و داده‌های تازه سازمان عفو بین‌الملل است.
فیلیپ لوتار، رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این رابطه از «تلاشی فضاحت‌بار برای خاموش کردن منتقدان» در ایران سخن می‌گوید. به گفته‌ی وی، این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در کارزار انتخاباتی نیز حقوق بشر را به‌شدت نقض می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین از بازداشت‌های خودسرانه در آستانه انتخابات اشاره می‌کند. طبق این گزارش در مواردی کسانی که اصلا هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته‌اند، به خاطر ابراز عقیده بازداشت شده‌اند.

لرزه کسادی احتمالی نمایش انتخابات بر پیکر رژیم
اذعان بی سابقه خامنه ای به کسادی انتخابات: حتی اگر با نظام اسلامی مخالفيد، رأی بدهيد!
نفرت و انزجار مردم از نمايش انتخابات آخوندی آن چنان ولی فقيه ارتجاع را سراسيمه کرده است که امروز ناچار شد به فضيح ترين شکل به کسادی انتخابات آخوندی اذعان کند و با التماس و تضرع به گدايی رأی از مردم بپردازد. خامنه ای گفت ”ممکن است بعضی بدليلی نخواهند از نظام اسلامی حمايت کنند، اما از کشورشان که می خواهند حمايت کنند.. همه بايد بيايند“
اين اظهارات ضعف آلود خامنه ای بيانگر وحشت او از خطر هولناکی است که بر اثر ورشکستگی نمايش انتخابات آخوندی در انتظار رژيم است. خامنه ای به زبان معکوس اين خطر را بيان کرد و گفت: ”حضور يکپارچه، ملت در انتخابات… موجب يأس دشمن، کاهش فشارها و از دست رفتن کارايی دشمن می شود“.
خامنه ای در قسمت ديگری از سخنان، در حالی که فقط دو روز به برگزاری نمايش انتخابات مانده است، باز به طرز کم سابقه يی از خط انقباض بی دنده و ترمز حمايت کرد و به مخالفت با زمزمه هايی پرداخت که از درون باند خودش مبنی بر عقب نشينی در عرصه بين المللی از جمله در مناظره سوم کانديداها بيرون زده بود. خامنه ای گفت: ”عرصه بين المللی، عرصه تعارف و رودربايستی نيست و هر قدر شما ضعف نشان دهيد و عقب بنشينيد دشمن جلوتر می آيد. بنابراين بايد در مقابل خواسته های نامشروع بيگانگان با قدرت ايستاد… بايد در راه پرعزتی که ملت و نظام انتخاب کرده اند عاقلانه و مدبرانه پيش رفت“. حمايت خامنه ای از خط بی دنده و ترمز «ايستادگی» در «عرصه بين المللی» که در طول نمايش انتخابات فقط دو کانديداها از مجموع 6کانديدای باقيمانده بر آن تأکيد می کردند، حمايت آشکار از اين کانديداها و پرتاب آخرين تيرهای ترکش حذف به جانب باندهای رقيب می باشد.
خامنه ای در همين حال برای كانديداها به خاظر اظهاراتشان در مناظرههای تلويزيونی خط و نشان كشيد و آنها را تهديد كرد كه بعد از انتخابات در مورد اظهارات آنها موضعگيری خواهد كرد و «الان وقتش نيست»!!!

شپیگل | اعلان جنگ سایبری امریکا علیه حکومت ایران


واشنگتن توجه خود را بر روی هکرهای حکومتی ایران متوجه میکند: بنا به گزارش نیویورک تایمز، ایالات متحده از متحدینش در خاورمیانه با تجهیز آنها به سخت، نرم افزار و برنامه های آموزشی، حمایت میکند. پنتاگون به تهیه پیشنهادهایی برای سخت و نرم افزارهای بسیار پیشرفته برای حفاظت امنیتی شبکه های کامپیوتری پرداخته است. کشورهای متحد امریکای حاشیه خلیج پارس علاوه بر آن، با هواپیماهای جنگی و موشک تجهیز میشوند.

 

اطریش | بحران رهبری در ایران


روزنامه اطریشی تریولر تاگس تسایتونگ به انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران پرداخته و مینویسد: یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، کاندیداها در مناظره تلویزیونی به تبلیغ خود مبادرت کردند. ولی هیچ شوقی در رای دهندگان برای شرکت در این انتخابات مشاهده نمیشود. بسیاری از مردم انتخابات و کاندیداها را گزینشی دانسته که ارزش رای را ندارند. شرکت بالای مردم اتفاقا درست همان چیزی است که خامنه ایی برای تایید سیستم حکومتی اش به آن محتاج است. برای این هدف انتخابات شهر و روستا نیز در همین روز برگزار میشوند. رهبری ایران در هفته های گذشته تمام تلاشهای خود را برای به صحنه آوردن انتخاباتی آرام و بدون تظاهرات انجام داد. خامنه ایی قصد دارد از قیامهای خیابانی بمانند آنچه در سال ۲۰۰۹ انجام شدند، باید با تمام قوا جلوگیری کند.