فروپاشی شاخکهای شاخص نظام


اسب سپید معامله با «شیطان بزرگ، امریکای جهان خوار و کفار از خدا بی خبر»، پارک شده در اصطبل سید اوبامای عزیز، قرار بود در یک تورنمنت ششماهه، در موازای سرکوب و کشتار در لیبرتی و اشرف با امدادهای غیبی؛ سید کلیددار و ناجی خیمه ولایت را با چند جهش مرکب از موانع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ووو به سرمنزل ورود به کلوب جامعه جهانی «استکبار» برساند، ولی در بدیهی ترین و رایج ترین و بی دردسرترین نوع سرکوب خود، یعنی در زندان اوین به زمین خورد.
به یمن مقاومت پیروزمندانه زندانیان سیاسی و افشای جهانی آن، آثار چنددستگی و تناقض و فروپاشی دستگاه سرکوب فاشیزم دینی، همان زمان آشکار شد. گذشت آن زمان که جلادان رژیم، ایستاده تا زانو در خون، از آزادیخواهان این میهن میکشند و جهان نه خبردار میشد و نه اعتراضی جدی برمی انگیخت.
اکنون در فاز فروپاشی فاشیزم دینی، بجای آن، گزمه های رژیم را میبینیم که با زانوهای خونین کاسه گدایی معامله با «شیطان بزرگ» را در دست گرفته و شبانه روزی درخواست خویش مبنی بر ادامه آن را ناله میکنند.
هرچند که امروز نیز شکنجه گران رژیم با باتون و شوکر برقی و کمربند وحشیانه و خمینی وار به بند یکم زندان زنان در شهر ری حمله و آنها را مضروب کردند، لیکن این امر هم نشان از فروپاشی کل فاشیزم دینی دارد که دیگر بمانند دهه های گذشته در مهمترین بخش حکومت خویش، سرکوب، منسجم عمل نمیکند. اینهمه در حالیست که رژیم هنوز جام زهر هسته ایی را به حلقوم نریخته و جام زهر حقوق بشر را در برابر خویش آماده میابد.
سالی که نکوست، از بهارش پیداست.
آمدن بهار آزادگی، حقوق بشر و دمکراسی به شیر همیشه بیدار میهن خجسته و طلیعه حضور خورشید ایران زمین در کشورمان آفرین باد.

Advertisements

کله پزی آژاکس | کارتریسم


کارتریسم در ایران، از جیمی کارتر تا جیمی اوباما

terrorist