گرافیک |نه به گرسنگی، نه به انتخابات فرمایشی خامنه ای


تحریم انتخابات فرمایشی خامنه ایی، وظیفه ملی، میهنی، انقلابی و گامی مدنی در راستای سرنگونی فاشیزم دینی حاکم بر میهنمان است.

Hunger_Iran

Advertisements

گرافیک | نه به کودکان خیابانی، بایکوت انتخابات فرمایشی خامنه ایی


بایکوت نمایش انتخاباتی خامنه ایی، وظیفه ملی، میهنی، انقلابی، گامی ضروری در رهایی از حکومت آخوندی

Boycott

نه به سرکوب زنان | نه به انتخابات فرمایشی خامنه ایی


گرافیک اعتراض به سرکوب زنان در بایکوت انتخابات نمایشی خامنه  ایی

Dont_Vote

گرافیک | دشواری انتخاب در نمایش انتصاب حکومت آخوندی


این گرافیک به همه آنانی که قصد دارند در نمایش انتصاب حکومت آخوندی شرکت جویند، در گزینش صندوق رای یاری میرساند.

Selection